KLINISKE STUDIER

Som en del av Eat2BeNICE-prosjektet gjennomfører vi studier som vil se på effekten av fire ernæringsintervensjoner for å redusere impulsivitet, tvangsmessig atferd og aggresjon på kort og lang sikt i fire omfattende kliniske studier.

Intervensjonene dekker hele livsløpet og vi vil studere effekten i ulike aldersgrupper. Vi vil tilpasse intervensjonene slik at de er mest mulig relevant for aldersgruppen. For eksempel, vi vil teste effekten av vitamin- og mineraltilskudd hos ungdommer, da dette passer bedre til denne aldersgruppen enn intensive dietter. Alle studiene har som mål å rekruttere like mange menn og kvinner. Videre foregår målingene før, under, og rett etter behandling og ved oppfølging en stund etter for å teste kort- og langtidseffekter. Biomarkører fra blod og mikrobiomer / (epi-) genetiske vurderinger blir sjekket ved to tidspunkt (før behandling og rett etter behandling) og 7-dagers næringsinntak og fysisk aktivitet blir også registrert.

Fire kliniske studier gjennomføres med følgende mål:

  1. Å bestemme kort- og langtidseffekt av en persontilpasset eliminasjonsdiett (ED) versus et standardisert kosthold i henhold til Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer.
  2. Hjelper vitaminer og mineraler for å bli mindre irritabel? I VANTASTIC (Vitamins and Nutrients as Supplementation for Impulsivity, Irritability, and Compulsivity) studien ønsker vi å se på effekten av vitamin- og mineraltilskudd for å redusere impulsivitet, tvangsmessig atferd og aggressiv atferd hos ungdommer.
  3. Å studere effekten av probiotika.
  4. Å studere kort- og langtidseffekt på overvektige voksne av a) energibegrenset Middelhavskosthold kombinert med fysisk aktivitet og atferdsterapi i forhold til b) Middelshavskosthold uten kaloribegrensinger.
  5. Vårt mål er å sammenstille dataene som blir samlet inn i alle fire kliniske studier for å identifisere demografiske (kjønn, alder, sosioøkonomisk status) og kliniske prediktorer ved de forskjellige ernæringsintervensjonene.